Algemene voorwaarden 

Het Rugcentrum, gevestigd aan Californiëdreef 49, 3565 BK Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: www.hetrugcentrum.nl Californiëdreef 49, 3565 BK Utrecht 030 – 244 09 41

Artikel 1: Definities

Indien in dit document de hiernavolgende begrippen met hoofdletter, zowel in meervoud als enkelvoud, worden gebruikt, dienen deze als het volgt te worden verstaan:

1.1 Dutch Scoliosis Center: gevestigd aan Johan van Oldenbarneveltlaan 38, 3705 HG Zeist en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 75704358.

1.2 Verzekeringspas: De kaart van uw zorgverzekeraar waar uw persoons- en zorggegevens op vermeld staan.

1.3 Fysiotherapeut: De professionele fysiotherapeut in dienst van Dutch Scoliosis Center en de behandeling fysiek uitvoert.

1.4 Patiënt, U: degene die op grond van een overeenkomst een Behandeling op het gebied van de individuele gezondheidszorg ontvangt of een afspraak maakt om deze te ontvangen;

1.5 Voorwaarden: het onderhavige document, welke de algemene Voorwaarden van Dutch Scoliosis Center behelst en van toepassing is op al haar leveringen van Diensten en goederen.

1.6 Behandeling: de behandeling van de Patiënt, hetgeen het onderwerp vormt van de Overeenkomst.

1.7 Partijen: Patiënt en Dutch Scoliosis Center.

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst op basis waarvan de Patiënt de Behandeling ondergaat welke wordt uitgevoerd door een Fysiotherapeut van Dutch Scoliosis Center.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de Behandeling en – voor zover die diensten niet onder andere activiteiten van Dutch Scoliosis Center vallen en hun eigen algemene voorwaarden hebben – alle andere diensten welke Dutch Scoliosis Center aanbiedt in het kader van haar fysiotherapie activiteiten.

2.2 Afwijking van deze Voorwaarden middels voorwaardelijke aanvaarding of andersoortige voorbehouden zijn alleen van toepassing indien deze door een rechtsgeldig vertegenwoordiger van Dutch Scoliosis Center uitdrukkelijk en ondubbelzinnig middels een geschrift zijn aanvaard.

2.3 Eerder gedateerde Voorwaarden worden vervangen door dit exemplaar.

2.4 Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden (uitdrukkelijk) is geregeld, dan wel een artikel uit de Voorwaarden op grond van een dwingendrechtelijke bepaling wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden;

2.5 Hetgeen bepaald in lid 4 van dit artikel laat de gelding van de overige Voorwaarden en bedingen van deze Voorwaarden onverlet;

2.6 Het is Patiënt niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de Behandeling over te dragen aan derden zonder dat deze overdracht schriftelijk en uitdrukkelijk tussen Partijen is overeengekomen.

2.7 Indien Dutch Scoliosis Center niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dutch Scoliosis Center in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te verlangen.

2.8 Op de relatie tussen de Fysiotherapeut en Patiënt is de ‘Modelregeling Fysiotherapeut – Patiënt’ van toepassing, zoals opgesteld door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF).

Artikel 3: Behandeling

3.1 Behandelingen worden enkel door – of met uw toestemming onder supervisie van – een gediplomeerde en geregistreerde Fysiotherapeut uitgevoerd.

3.2 Patiënt dient voorafgaand aan de Behandeling een Verzekeringspas en identiteitsbewijs te overleggen waarop zijn of haar persoonsgegevens staan vermeld.

3.3 Incidenteel kan het voorkomen dat u door een vervangend Fysiotherapeut wordt behandeld in plaats van uw vaste Fysiotherapeut, bijvoorbeeld vanwege spoedeisende gevallen, ziektes en overmacht situaties.

3.4 Indien Dutch Scoliosis Center gegevens behoeft van u voor de uitvoering van de Diensten, zoals medische gegevens, vangen haar verplichtingen uit hoofde van enige uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat u deze juist en volledig aan Dutch Scoliosis Center ter beschikking heeft gesteld.

3.5 Het is verboden te roken in het gebouw van Dutch Scoliosis Center.

3.6 Patiënt dient voor de Behandeling gegevens voorschriften – zoals kleding- en schoeiselvoorschriften -van de Fysiotherapeut op te volgen.

3.7 Voor speciale behandelingen kunnen nadere – eventueel schriftelijke of mondelinge – bijzondere voorschriften gelden.

3.8 Behandelingen duren in beginsel een half uur. Afwijkende of aansluitende behandelingsperioden kunnen worden afgesproken.

Artikel 4: Behandeling wijzigen of annuleren

4.1 Behandelingen kunnen uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de geplande tijd kosteloos worden geannuleerd.

4.2 Voor behandelingen welke binnen 24 uur worden afgezegd kan Dutch Scoliosis Center een vergoeding van € 23,70 factureren aan Patiënt, met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 6.

4.3 Indien een Fysiotherapeut is verhinderd om de Behandeling uit te voeren, streeft Dutch Scoliosis Center er naar om een vervangende Fysiotherapeut de Behandeling uit te laten voeren, dan wel u binnen een redelijke termijn met u een nieuwe afspraak te maken.

Artikel 5: Lichamelijke veiligheid

5.1 Dutch Scoliosis Center spant zich in alle Behandelingen met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid en hygiëne voor te bereiden en te verzorgen.

5.2 Eventuele lichamelijke beperkingen c.q. gezondheidsrisico’s dienen aan de Fysiotherapeut te worden gemeld. Dutch Scoliosis Center stelt zich nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door niet gemelde risico’s.

5.3 Rapportage van uw lichamelijke klacht(en) en de voortgang van de behandeling vindt plaats volgens de Richtlijn Fysiotherapeutische verslaglegging van het KNGF. U kunt te allen tijde gegevens in uw persoonlijke patiëntendossier inzien.

5.4 Dutch Scoliosis Center zal te allen tijde naar eer en geweten de voor u beste behandelmethode selecteren en uw behandeling met de grootst mogelijke zorg invullen. Dutch Scoliosis Center kan nimmer garanderen dat de behandelingen het gewenste resultaat opleveren.

5.5 Dutch Scoliosis Center respecteert uw privacy en behandelt deze conform de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Indien u vragen heeft over hoe u uw privacy-rechten kan uitoefenen, kunt u meer informatie raadplegen in ons Privacybeleid, raadpleegbaar op onze website.

5.6 Dutch Scoliosis Center en haar Fysiotherapeuten hebben een wettelijk vastgelegde geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alle uitgewisselde informatie vertrouwelijk zal worden behandeld en enkel met uw toestemmingen – dan wel met inachtneming van uw recht van bezwaar zullen worden gedeeld met derden, zoals medische specialisten of uw huisarts.

Artikel 6: Betaling

6.1 Indien uw Behandeling wordt gedekt door uw verzekeringspolis en Dutch Scoliosis Center een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar, zal uw zorgverzekeraar worden gefactureerd en zorgdragen voor de betaling van de kosten van uw behandeling. Dutch Scoliosis Center accepteert geen aansprakelijkheid voor enige kosten welke u dient te dragen vanwege een gedeeltelijke dekking of een eigen bijdrage.

6.2 Indien Dutch Scoliosis Center u direct dient te factureren, bijvoorbeeld vanwege een gebrek aan (volledige) dekking van de Behandeling of het niet kunnen overleggen van een Verzekeringspas, wordt u gefactureerd en hebben de facturen een fatale betalingstermijn van 14 dagen.

6.3 De tarieven welke Dutch Scoliosis Center bij u in rekening brengt zijn terug te vinden op de website.

6.4 Het niet kunnen declareren van uw kosten ontslaat u niet van uw betalingsverplichting van hetgeen Fysiotherapie aan u factureert.

6.5 Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom.

6.6 Indien u na ingebrekestelling in gebreke of in verzuim blijft in de (tijdige) nakoming van uw verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening op (buiten)gerechtelijke wijze voor uw rekening en zullen worden vastgesteld conform de relevante wettelijke staffels (WIK en BTAG).

6.7 Dutch Scoliosis Center kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien u een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Dutch Scoliosis Center kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.8 U bent nimmer gerechtigd tot verrekening van het door u aan Dutch Scoliosis Center verschuldigde en bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting nimmer op.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 Dutch Scoliosis Center is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval, zoekgeraakte voorwerpen of diefstal van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste en ernstige nalatigheid van medewerkers of Fysiotherapeuten van Dutch Scoliosis Center.

7.2 Dutch Scoliosis Center is nimmer aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het niet beschikbaar kunnen stellen van een Behandeling ten gevolge van overmacht of technische storingen.

7.3 Indien en voor zover toch enige aansprakelijkheid van Dutch Scoliosis Center mocht ontstaan, is deze uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering voor vergoeding/uitkering in aanmerking komt.

7.4 Dutch Scoliosis Center is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres met betrekking tot de verstrekking van E-tickets.

7.5 Dutch Scoliosis Center is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7.6 Dutch Scoliosis Center is, in geval van overmacht van haar kant vrij, in de keuze de uitvoering van de Diensten op te schorten, dan wel het Abonnement geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk te ontbinden, zonder tot vergoeding van schade gehouden te kunnen worden.

7.7 Dutch Scoliosis Center is niet verantwoordelijk voor zoekgeraakte objecten

Artikel 8: Klachten en geschillenbeslechting

8.1 Dutch Scoliosis Center is aangesloten bij het KNGF en conformeert zich aan de klachtenregeling die het KNGF voor haar leden heeft opgesteld. Dutch Scoliosis Center stelt alles in het werk om u zo goed mogelijk te behandelen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop Dutch Scoliosis Center met u omgaat, geef dit dan aan bij uw fysiotherapeut. Levert een persoonlijk gesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure. Meer informatie hierover kunt u vinden in de folder “een klacht over uw fysiotherapeut”, welke u kunt opvragen bij uw fysiotherapeut.

8.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dutch Scoliosis Center partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

8.3 In het geval dat uit deze Voorwaarden of de Overeenkomst enig conflict tussen Partijen voortvloeit, zullen Partijen eerstens trachten dit conflict op minnelijke wijze af te doen of via het in 8.1. genoemde klachtenprocedure, doch zijn hiertoe niet verplicht. Mocht één der Partijen gerede zijn om het conflict aan de rechter voor te leggen, dan is bij uitsluiting de bevoegde rechter in het arrondissement van Dordrecht bevoegd om daarvan kennis te nemen, behoudens enige dwingendrechtelijke bepalingen dit in de weg staat en een andere rechter bij uitsluiting aanwijst als de relatief competente rechter.

versie 10-10-2021

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hetrugcentrum.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Het Rugcentrum verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Rugcentrum neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanHet Rugcentrum) tussen zit.Het Rugcentrum gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Rugcentrum bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Rugcentrum verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het Rugcentrum gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.Het Rugcentrum gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Googly Analytics Naam: utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Rugcentrum en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@hetrugcentrum.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Het Rugcentrum wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Rugcentrum neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hetrugcentrum.nl